ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2018

Publicado

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2018

CONVOCATORIA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN SEMENTEIRA CAMBRE

Estimados socias e socios,

En virtude da facultade que me confire o artigo 19 dos Estatutos da Asociación SEMENTEIRA CAMBRE, a
través da presente comunicación convócoo/a á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA, que terá lugar o XOVES 25 de
XANEIRO de 2018, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e, de ser o caso, ás 20:30 horas en
segunda convocatoria, no local social sito en O Souto, 8 baixo, Sigrás, Cambre (A Coruña), para
debater e tomar acordos sobre os seguintes asuntos da orde do día:

ASAMBLEA ORDINARIA
PRIMEIRO: LECTURA E APROBACIÓN, SE É O CASO, DA ACTA DA ANTERIOR ASEMBLEA.
SEGUNDO: INFORME ACTIVIDADES ANO 2017 E PLANNING ACTIVIDADES ENTIDADE DO ANO 2018.
TERCEIRO: XESTIÓN ECONÓMICA DA ASOCIACIÓN ANO 2017.
CUARTO: APROBACIÓN DO ORZAMENTO PARA O ANO 2018.
QUINTO: ROGOS E PREGUNTAS.

En Sigrás – Cambre, a 9 de xaneiro de 2018
Marcelino I. Fernández Vázquez
Presidente SEMENTEIRA CAMBRE