CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL

Estimados socias e socios,
En virtude da facultade que me confire o artigo 19 dos Estatutos da Asociación SEMENTEIRA
CAMBRE, a través da presente comunicación convócoo/a á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA e
EXTRAORDINARIA, que terá lugar o MÉRCORES 29 de XANEIRO de 2020, ás 19:00 horas
en primeira convocatoria e, de ser o caso, ás 19:30 horas en segunda convocatoria, no local social
sito en O Souto, 8 baixo, Sigrás, Cambre (A Coruña), para debater e tomar acordos sobre os
seguintes asuntos da orde do día:
ASAMBLEA ORDINARIA
PRIMEIRO: LECTURA E APROBACIÓN, SE É O CASO, DA ACTA DA ANTERIOR ASEMBLEA.
SEGUNDO: INFORME ACTIVIDADES ANO 2019 E PLANNING ACTIVIDADES ENTIDADE DO ANO
2020.
TERCEIRO: XESTIÓN ECONÓMICA DA ASOCIACIÓN ANO 2019
CUARTO: APROBACIÓN DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020
QUINTO: ROGOS E PREGUNTAS
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PRIMEIRO: RENOVACIÓN XUNTA DIRECTIVA. Entrada de mínimo 3 membros máis para cumplir
co estipulado nos estatutos da asociación por dimisión de varios cargos actuais.