ASEMBLEA EXTRAORDINARIA

ASEMBLEA EXTRAORDINARIA

Debido a un erro de forma, debemos comunicarlles que a convocatoria da asemblea extraordinaria

do mércores 9 de xuño de 2021 ás 19:30h en primeira convocatoria e ás 20:00h en segunda, debe ser aprazada para o martes 15 de xuño as 19:30h en primeira convocatoria e ás 20:00h en segunda, manténdose o lugar e a maneira PRESENCIAL da mesma.

O único punto da orde do día será:

  • Modificación del artigo 13 A) dós Estatutos que actualmente están en vigor.

Artigo 13º.-

a)A Xunta Directiva estará formada necesariamente por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e un mínimo de 3 e un máximo de 6 vocais.

ASUNTO: Complemento convocatoria.

En cumprimento do artigo 37º dos estatutos, por medio da presente acompáñase a convocatoria o texto da modificación proposta:

     Artigo 13º.-

  1. A Xunta Directiva estará formada necesariamente por un mínimo de: un presidente, un secretario e un tesoureiro. Potestativamente poderanse nomear un Vicepresidente, e ata un máximo de 6 vogais.