A Asociación

Presentación da Asociación.

A Asociación SEMENTEIRA CAMBRE constitúese  como asociación ao amparo da Lei Orgánica 01/2002, do 22 de marzo e está inscrita no Rexistro Central de Asociacións sen ánimo de lucro.

Os seus fins principais son:

  1. Fomento e promoción da Cultura da música no ámbito local.
  2. Mantemento e promoción da Banda de música.
  3. Mantemento e promoción da Escola de música.

Para levar a cabo os seus fins organiza as seguintes actividades:

  • Impartir formación de linguaxe musical, instrumentos e banda de música.
  • Participar en eventos culturais coa Banda de música.

Os beneficios que se obteñen destinanse exclusivamente o cumprimento distes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados. Neste senso a Banda ten un carácter “amateur”.