Socios

Socios.

As actividades da Escola e da Banda están reservadas a os socios da asociación. Calquera persoa física, con plena capacidad de obrar, ou persoa xurídica poderá ser integrante da Asociación, sempre que teña a mayoría de idade, sexa pai ou nai de alumnos que estudien na Escola ou calquera que queira colaborar coa Asociación e sexa admitida a súa solicitude.

Como todas as asociacións o máximo órgano de dirección tenlo a asamblea de socios (celébranse asambleas ordinarias no primeiro trimestre do ano). O día a día ríxese  por a Xunta Directiva, elexida en Asamblea Extraordinaria, que se reúne cantas veces son necesarias para o correcto desenrrolo das actividades da Escola e da Banda.

A Xunta Directiva está constituída por un/a presidente/a, un /a vicepresidente/a, un/a secretari@, un/a tesorer@ e vocáis.